AdminReal - správa nemovitostí
Přihlásit se

VÍTEJTE NA PORTÁLU SPRÁVY NEMOVITOSTÍ !

Online správa je aplikace vyvíjená společností ADMINREAL, s. r. o., která Vám usnadní orientaci v agendě Vašeho bytového domu.

To vše jednoduše a přehledně.


Přihlaste se

Aktuálně

16. 01. 2019

Nově nabízíme službu "Profesionální předseda SVJ". Tato služba Vás může zajímat, pokud má vaše společenství vlastníků (SVJ) problémy při volbě členů výboru či předsedy společenství. Profesionální předseda SVJ přebírá komplexní odpovědnost za výkon funkce statutárního orgánu společenství vlastníků. Zbaví vás obav z odpovědnosti za způsobené škody – členové statutárních orgánů mají povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. Ušetří společenství náklady na pojištění případných škod, které by hradilo za své statutární orgány. Vyhoví vysokým nárokům na odborné znalosti a dovednosti – členství ve výboru vyžaduje ideálně právní a účetní znalosti a také manažerské dovednosti. V případě Vašeho zájmu Vás budeme podrobně informovat.

31. 12. 2018

Novou povinnost pro osoby zapsané ve veřejných rejstřících zavádí Zákon č. 304/2013 Sb. ve znění od 1. 1. 2018. Jde o povinnost zápisu skutečného majitele právnické osoby (také družstva a SVJ – společenství vlastníků jednotek) do informačního systému veřejné správy. Bytová družstva a další osoby zapsané v obchodním rejstříku tak musí učinit nejpozději do 1. 1. 2019. Společenství vlastníků jednotek a další osoby zapsané v jiném veřejném rejstříku než obchodním (např. spolky) tak musí učinit nejpozději do 1. 1. 2021.

29. 10. 2018

Sněmovna schválila novelu insolvenčního zákona. Proces oddlužení bude trvat pět let a dlužník by za tu dobu měl uhradit alespoň 30 procent závazků. Změnou proti současnému stavu bude to, že dlužník na začátku procesu nebude muset prokázat, že je schopen 30 procent dluhu zaplatit. Musí mít však dostatečné příjmy na to, aby každý měsíc kromě odměny insolvenčnímu správci zaplatil stejnou částku i věřitelům. Celkem tedy půjde o 2178 korun měsíčně. Nově přibude kratší tříletá verze. Využít ji mohou dlužníci, kteří za tu dobu dokážou splatit 60 procent závazků. Osobní bankrot dnes mohou vyhlásit pouze lidé, jejichž dluhy jsou nižší než tisícinásobek existenčního minima, tedy 2,2 milionu korun. Tato hranice se novelou insolvenčního zákona ruší.

27. 09. 2018

Společenství zabezpečuje provádění kontrol plynové i elektrického vedeni nejen v zařízeních spadajících do společných prostor, ale také přímo v bytech, které vlastní soukromí majitelé, členové Společenství. Jak ale postupovat v případě, kdy člen zjištěnou závadu neodstraní? Podle ustanovení § 1175 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník má vlastník jednotky povinnost udržovat svůj byt, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu. Pokud poruší tuto zákonem stanovenou povinnost a následkem toho vznikne škoda, má povinnost tuto škodu nahradit. Vlastník bytu má ke zjištěným závadám a hrozícím škodám rovněž prevenční povinnost podle ustanovení § 2900 –2903 Občanského zákoníku. Odpovědnost za případné újmy ostatních vlastníků jednotek způsobené závadným stavem bytu tedy ponese ten vlastník jednotky, který povinnost stanovenou v ustanovení § 1175 odst. 2 NOZ porušil. Doporučili bychom vlastníka jednotky písemně vyzvat k opravě závady, doložit své tvrzení zprávou revizních techniků a upozornit ho, že v případě vzniku škody v přímé souvislosti s porušením povinnosti udržovat svůj byt v nezávadném stavu je za tuto škodu odpovědný on a je povinen ji nahradit. Výzvu doporučujeme zaslat doporučeně s dodejkou.

13. 09. 2018

Zákon č. 177/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů, vyšel ve Sbírce zákonů a nabývá účinnosti od 1.9.2018. Novela řeší vznik SVJ v případech, kdy bytové družstvo plnilo povinnosti správce podle § 9 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění účinném do 30. června 2000, a jeho spoluvlastnický podíl na společných částech domu se snížil přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na méně než jednu polovinu (podle zákona č. 72/1994 Sb. se SVJ zakládalo až po poklesu spoluvlastnického podílu družstva na méně než jednu čtvrtinu). V těchto případech bytové družstvo svolá shromáždění vlastníků jednotek k založení společenství vlastníků jednotek nejpozději do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do 1.9.2020). V ostatních případech „odloženého vzniku SVJ“ tj. v případě poklesu spoluvlastnického podílu družstva na méně než jednu polovinu zůstává lhůta ke svolání shromáždění vlastníků jednotek k založení společenství vlastníků jednotek 90 dnů. Podle přechodného ustanovení novely se však uvedené lhůty prodlužují pokud správce uvedený v § 24 odst. 1 zákona č. 311/2013 Sb. splácí úvěr na opravy, rekonstrukce nebo modernizace společných částí domu z úvěrové smlouvy uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nepoužije se § 24 odst. 2 zákona č. 311/2013 Sb., do doby splacení úvěru, nejpozději však do doby, než se spoluvlastnický podíl družstva na společných částech domu sníží na méně než jednu čtvrtinu.

09. 08. 2018

Věděli jste, že je možné při nedodržení podmínek ohlášení např. počtu osob rozhodných pro vyúčtování inkasovat pokutu ve výši 50 Kč za každý den prodlení? Sankce je na základě zákona 67/2013 Sb. vymahatelná přímo bez dalšího za předpokladu, že příjemce (vlastník jednotky) se opozdí a neoznámí poskytovateli (správci SVJ) písemně bez zbytečného odkladu změnu v počtu osob.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace